Regulamin

Regulamin Firmowego Sklepu Internetowego HTL SYSTEMS
z 02.01.2021 r.

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Firmowego Sklepu Internetowego 
HTL SYSTEMS;
4. Firmowy Sklep Internetowy 
HTL SYSTEMS należy do firmy HTL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 9282098574, REGON 387733398, zwaną dalej HTL SYSTEMS Sp. z o.o. i jest dostępny pod adresem https://htl-systems.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o. a Klientem, z wykorzystaniem Firmowego Sklepu Internetowego HTL SYSTEMS;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://htl-systems.pl/
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym https://htl-systems.pl/
prowadzony jest przez firmę HTL SYSTEMS Sp. z o.o. i wchodzi w skład systemu dystrybucji firmy.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz cookies, lub
b) innej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, itp.), najlepiej w ostatnich zaktualizowanych wersjach i zapewniającą obsługę javascripit i plików cookie.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien posiadać stanowisko komputerowe lub urządzenie końcowe z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej i w poszczególnych zakładkach Firmowego Sklepu Internetowego 
HTL SYSTEMS (https://htl-systems.pl/regulamin-sklepu/), pobrać lub wyświetlić plik .PDF i wydrukować.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach bez względu na to czy zamówienie następuje z założeniem konta użytkownika, czy też nie.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron sklepu internetowego.
3.3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym, głównie w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię HTL SYSTEMS Sp. z o.o..
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o..
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie oraz działań destrukcyjnych mających na celu ograniczenie lub pozbawienie możliwości prawidłowego działania witryny.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wyświetlić stronę internetową https://htl-systems.pl/, dokonać wyboru towaru (produktu) i podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
4.5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” („Zamawiam”).
4.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
4.8. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa wyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, lecz przewiduje się dostawy poza ten obszar, o czym może być mowa w Regulaminie po jego zmianie.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wykazane będą w treści faktury i wskazane w czasie składania zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia, a dla zamówień wymagających sprowadzenia towaru od producenta lub wykonania przez 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o., będzie dodatkowo uściślany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej https://htl-systems.pl/
 oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są i realizowane w złotych polskich (PLN) oraz w celach porównawczych można wyświetlić w walutach obcych. Ceny zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%), a więc stanowią ceny brutto.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty w PLN:
a) przelewem na numer konta bankowego:
– nr konta: 35 1090 2561 0000 0001 4732 9712
– właściciel konta: HTL SYSTEMS,
– nazwa banku:  Santander Bank Polska Spółka Akcyjna,
b) kartą płatniczą,
b) innej formie płatności, jeśli będzie wyszczególniona w opcjach podczas składania Zamówienia.
6.3
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres HTL SYSTEMS Sp. z o.o., ul Handlowa 9, 68-200 Żary podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
HTL SYSTEMS Sp. z o.o.,
ul. Handlowa 9

68-200 Żary

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje i zwroty towarów z przyczyn nie związanych z odstąpieniem od umowy

 

7.1. HTL SYSTEMS Sp. z o.o. jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie Regulaminu sklepu, należy kierować na adres htlsystems.skotnicki@gmail.com.
7.3. Zwrot towaru można również zgłosić za pomocą formularza umieszczonego w stopce strony pod zakładką „Zwroty” w pionie „Biuro Obsługi Klienta” podając przyczynę zwrotu.
7.4. 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o.zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
7.5. 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o. nie jest producentem wszystkich oferowanych towarów co nie znaczy, że jest możliwość wymiany produktu na wolny od wad.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. HTL SYSTEMS Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Handlowa 9, 68-200 Żary, mailowo pod adres htlsystems.skotnicki@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie sklepu internetowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego.
9.5. 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

X. Postanowienia końcowe

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HTL SYSTEMS Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane osądowi właściwemu ze względu na siedzibę HTL SYSTEMS Sp. z o.o. sądowi, tj. Sądu Rejonowego w Żarach.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
HTL SYSTEMS Sp. z o.o.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.